Home    Quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài

Ngày 25/11/2014 quốc hội đã thông qua luật nhà ở. Một trong các điểm mới nổi bật nhất của Luật nhà ở 2014 có quy định một chương riêng về quyền nắm giữ nhà tại tại Việt Nam của tổ chức triển khai cá nhân quốc tế tại Việt Nam (hay nói cách đơn thuần là người nước ngoài được quyền mua nhà ở tại Việt Nam). Theo quy định của Luật nhà tại 2014 quy định rất chi tiết về đối tượng người nước ngoài mua nhà, điều kiện người ngoại quốc mua căn hộ và quyền trách nhiệm của quốc tế mua nhà mua nhà ở Nước Nhà. Xét nhu cầu của người nước ngoài về thủ tục nắm giữ nhà ở Nước Nhà và giúp người ngoại quốc mua nhà ở nước ta dễ dàng nhanh gọn, tiết kiệm nhất.

ảnh minh họa

Đối tượng người nước ngoài (tổ chức, cá nhân nước ngoài) được nắm giữ nhà tại tại Việt Nam:

Tổ chức, cá nhân quốc tế đầu tư thiết kế và xây dựng nhà tại theo Dự Án BĐS tại Việt Nam theo quy định của Luật nhà ở và văn bản pháp luật liên quan;

 • Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt của Công Ty nước ngoài, quỹ đầu tư thế giới và Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đang hoạt động tại Nước Ta (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);
 • Cá nhân quốc tế được phép nhập cảnh vào Nước Nhà.

Hình thức nắm giữ nhà ở của người nước ngoài tại Nước Ta

 • đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại theo dự án tại Việt Nam theo quy chế của Luật nhà tại và pháp luật có liên quan;
 • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở TM bao gồm căn hộ chung cư và nhà tại riêng lẻ trong dự án đầu tư gây dựng nhà ở. (Trừ các dự án nhà ở thuộc địa điểm bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh theo quy định của nhà nước Việt Nam).

Điều kiện và quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài mua nhà tại Nước Nhà

Có giấy chứng nhận góp vốn đầu tưso với cá nhân, tổ chức triển khai góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở theo dự án Bất Động Sản tại Nước Ta khi nắm giữ nhà tại Nước Ta phải cung cấp các điều kiện sau:

 • Có nhà tại được gây dựng trong dự án Bất Động Sản theo qui định của pháp luật trở về quê hương ở

so với tổ chức thế giới là Công Ty có vốn đầu tư quốc tế, Trụ sở, văn phòng đại diện của Doanh Nghiệp nước ngoài, quỹ góp vốn đầu tư quốc tế và Trụ sở ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Nước Ta khi mua nhà tại Việt Nam phải cung cấp các điều kiện kèm theo sau:

 • Có Giấy ghi nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến sự được phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nước Nhà cấp.

ảnh minh họa

So với cá nhân người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam:

 • Được phép nhập cảnh vào Nước Ta và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy chế của pháp luật.

đối với tổ chức quốc tế là Công Ty có vốn đầu tư nước ngoài, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của Doanh Nghiệp quốc tế, quỹ góp vốn đầu tư nước ngoài và Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đang hoạt động tại Nước Ta và cá nhân người ngoại quốc mua nhà tại Việt Nam chỉ được nắm giữ nhà khi:

 • Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa hưởng và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một căn nhà chung cư; nếu là nhà tại riêng lẻ gồm có Nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị chức năng hành chính cấp P chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa hưởng và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà;
 • so với cá nhân quốc tế thì được sở hữu nhà tại theo thỏa thuận trong những giao dịch HĐ mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa hưởng nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận và rất có khả năng được gia hạn thêm theo quy định của nhà nước nếu có nhu cầu; thời gian ấn hạn nắm giữ nhà tại phải được ghi rõ trên giấy chứng nhận;
 • Trường hợp cá nhân quốc tế kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người việt định cư ở thế giới thì được sở hữu nhà ở không thay đổi, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà tại như công dân Việt Nam;
 • so với tổ chức nước ngoài thì được nắm giữ nhà ở theo thỏa thuận trong những giao dịch HĐ mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời gian ấn hạn ghi trên giấy tờ chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời điểm được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được xem từ ngày tổ chức triển khai được cấp giấy chứng nhận và đã được ghi rõ trên giấy tờ chứng nhận.

đọc thêm điều kiện để được cấp sổ đỏ quy định thế nào

Related Articles